معاون اول دستگاه قضا

08ژانویه
پیگیری ویژه اژه ای برای جبران مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا

پیگیری ویژه اژه ای برای جبران مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا

معاون اول دستگاه قضا، از پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه و قول مساعد دولت برای جبران مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضا در سال جاری خبر داد.