Wednesday, 29 June , 2022

مطالبات مالی

توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی

توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی

وزیر خارجه گفت: توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ما نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و روز گذشته هیأتی از یکی از کشور‌ها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود.