مصرف گاز

24نوامبر
مشکلات مربوط به افزایش مصرف گاز و محدودیت های گاز رسانی به صنایع بررسی شد
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری؛

مشکلات مربوط به افزایش مصرف گاز و محدودیت های گاز رسانی به صنایع بررسی شد

مشکلات مربوط به افزایش مصرف گاز و محدودیت های گاز رسانی به صنایع در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب بررسی شد.