Sunday, 22 May , 2022

مشکلات زنان

دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم
خزعلی در نشست خبری:

دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور عنوان کرد: دنبال آن هستیم که مشکلات زنان را در زمینه‌های مختلف حل کنیم و وضعیت زنان را از نظر کیفی و سبک زندگی ارتقاء دهیم.