مسابقات فيتنس چلنج

17دسامبر
اولين دوره مسابقات فيتنس چلنج در رده های سنی مختلف برگزار شد

اولين دوره مسابقات فيتنس چلنج در رده های سنی مختلف برگزار شد

اولين دوره مسابقات فيتنس چلنج در رده های سنی مختلف در شهرستان قرچک برگزار شد.