مراکز خدمات الکترونیک شهر

31آگوست
لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهر/ آدرس دفاتر خدمات الکترونیک شهر

لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهر/ آدرس دفاتر خدمات الکترونیک شهر

خدماتی که شهروندان برای امور مدیریت شهری و ساخت و ساز و پرداخت عوارض سالانه و اصلاح نقشه و امثالهم از شهرداری تهران دریافت می کنند، در این مراکز، هدایت می شود