مدیریت تولید و توزیع برق و گاز

26دسامبر
بررسی مدیریت تولید و توزیع برق و گاز و راهکارهای مدیریت آن
در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

بررسی مدیریت تولید و توزیع برق و گاز و راهکارهای مدیریت آن

راهکارهای مدیریت تولید و توزیع برق و گاز با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف گاز، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امشب مطرح و بررسی شد.