مدیریت بحران کشور

02سپتامبر
تلفیق مدیریت دانش و تجربه در مدیریت حوادث طبیعی بسیار موثر است
احمد وحیدی:

تلفیق مدیریت دانش و تجربه در مدیریت حوادث طبیعی بسیار موثر است

وزیر کشور گفت: تلفیق مدیریت دانش و تجربه در مدیریت حوادث طبیعی بسیار موثر است.