مدرسه تلویزیونی

19ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 29 دی 1400 مشخص شد.

17ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 27 دی 1400 مشخص شد.

10ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه۲۰ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه۲۰ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 20 دی 1400 مشخص شد.

05ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 15 دی 1400 مشخص شد.

03ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 13 دی 1400 مشخص شد.

01ژانویه
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه 10 دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای شنبه 10 دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 11 دی 1400 مشخص شد.

30دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنج شنبه 9 دی 1400 مشخص شد.

28دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۷ دی مشخص شد.

27دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای روز دوشنبه 6 دی مشخص شد.

26دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه 5 دی مشخص شد.

23دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۰۱ دی ۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای چهارشنبه ۰۱ دی ۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 1دی مشخص شد.

21دسامبر
برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۳۰ آذر۱۴۰۰

برنامه مدرسه تلویزیونی تمام مقاطع برای سه شنبه ۳۰ آذر۱۴۰۰

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 30 آذر مشخص شد.