مدارس ابتدایی

10ژانویه
مدارس ابتدایی شهر تهران غیرحضوری شد

مدارس ابتدایی شهر تهران غیرحضوری شد

برنامه‌های درسی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران در روز دوشنبه ۲۰ دی ماه به صورت غیر حضوری است.