محمود محمودزاد

10نوامبر
آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله پرداخت می شود
محمودزاده:

آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله پرداخت می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله در طول دوره ساخت پرداخت خواهد شد.