محمد ریکان الحلبوسی

09ژانویه
محمد ریکان الحلبوسی رئیس پارلمان عراق شد

محمد ریکان الحلبوسی رئیس پارلمان عراق شد

محمد ریکان الحلبوسی، با اکثریت آرا برای پنجمین دوره، رئیس مجلس نمایندگان عراق شد.