محصولات اساسی کشاورزی

13آگوست
تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی ابلاغ شد
از سوی کاظم خاوازی؛

تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی ابلاغ شد

تصویبنامه خرید‌های تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.