مجیدرضا حریری

11آگوست
وزارت خارجه مهر ماه ۹۹ زمینه تهیه واکسن را فراهم کردند

وزارت خارجه مهر ماه ۹۹ زمینه تهیه واکسن را فراهم کردند

عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت: رفقای وزارت خارجه مهر ماه ۹۹ زمینه تهیه واکسن را فراهم کردند اما همکاران ایشون در وزارت بهداشت اقدام نکردند.