مجوزهای کسب و کار

06نوامبر
بازگشت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس
طحان نظیف خبر داد؛

بازگشت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به مجلس خبر داد.