مجله نیچر

24جولای
خشکسالی انسانی / گزارش مجله نیچر درباره خشکسالی

خشکسالی انسانی / گزارش مجله نیچر درباره خشکسالی

یک سوم جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که دارای تنش آبی شدید است. برای ساکنان این مناطق آب رودخانه ها و چشمه ها منبع قابل اعتمادی نیستند، چون فصلی اند