ماه زمستان

17نوامبر
توصیه رسول خدا (ص) برای ماه زمستان

توصیه رسول خدا (ص) برای ماه زمستان

رسول خدا (ص) در روایتی، زمستان را بهار مؤمنان دانسته اند.