مافیای دخانیات

09دسامبر
بازگشت مافیای دخانیات بعد از 10 سال

بازگشت مافیای دخانیات بعد از 10 سال

در سال 1392 شرکت دخانیات اقدام به عقد قرادادی مبنی برخرید تنباکو از شرکت براس فمای کشور برزیل کرد که مبلغ قرارداد 8.000.000 یورو بوده است.