Wednesday, 25 May , 2022

ماده اولیه قیر

مصوبه قیر رایگان توسط شورای نگهبان تایید شد

مصوبه قیر رایگان توسط شورای نگهبان تایید شد

شورای نگهبان طرح استفساریه اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر را تأیید کرد.