لرستان

10دسامبر
محور برنامه ما در لرستان بررسی موانع و مشکلات آن آن است
رئیسی:

محور برنامه ما در لرستان بررسی موانع و مشکلات آن آن است

رئیس‌جمهور گفت: محور برنامه ما در لرستان این است که موانع و مشکلات آن را بررسی کنیم و آنچه که می‌شود در استان تصمیم‌گیری و آنچه هم که لازم است در تهران پیگیری شود.