Monday, 16 May , 2022

قرص برنج

آمار تلفات مسمومیت با قرص برنج در ۵ ماه نخست ۴۲۸ نفربوده است
سازمان پزشکی قانونی کشور:

آمار تلفات مسمومیت با قرص برنج در ۵ ماه نخست ۴۲۸ نفربوده است

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: آمار تلفات مسمومیت با قرص برنج که بیشترین میزان تلفات ناشی از سم را در بر می‌گیرد، در پنج ماه نخست سال ۴۲۸ نفر بوده است.