فهرست ابربدهکاران

15نوامبر
بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را منتشر کنند
خاندوزی:

بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را منتشر کنند

وزیر اقتصاد گفت: در نامه رسمی به بانک مرکزی خواستم که بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.