فروش نقدی ارز

22نوامبر
تغییر در مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها صحت ندارد
بانک مرکزی:

تغییر در مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها صحت ندارد

روابط عمومی بانک مرکزی هرگونه تغییر در مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها را تکذیب کرد.