Thursday, 18 August , 2022

فرهاد دژپسند

باید انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود
دژپسند:

باید انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود

وزیر اقتصاد گفت: باید با اجرای طرح جامع مالیاتی، انقطاع بودجه از نفت از طریق درآمدهای مالیات محقق شود.

شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند
دژپسند:

شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه در ایران در مراحل مختلف با شوک های ارزی مواجه شده ایم و این شوک های ارزی مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند.