Tuesday, 27 September , 2022

فدارسیون بدنسازی و پرورش اندام

فستیوال همگانی آماده شو در اصفهان برگزار می شود
مسئول کمیته همگانی فدراسیون بدنسازی:

فستیوال همگانی آماده شو در اصفهان برگزار می شود

مسعود حیدرزاده که به استان اصفهان سفر کرده تا از ظرفیت های ورزش همگانی در این استان بازدید کند، از برگزاری فستیوال همگانی آماده شو در این استان در هفته های آتی خبر داد.