Wednesday, 29 June , 2022

عیسی زارع پور

کاهش سرعت اینترنت به دلیل اشباع ظرفیت مخابرات برای ارائه پهنای باند است
عیسی زارع پور:

کاهش سرعت اینترنت به دلیل اشباع ظرفیت مخابرات برای ارائه پهنای باند است

وزیر ارتباطات گفت: کاهش سرعت اینترنت به دلیل اشباع ظرفیت مخابرات برای ارائه پهنای باند است که این مشکل در پی عدم سرمایه گذاری در این زمینه رخ داده و به زودی وضعیت بهتر از قبل خواهد شد.