علی عسگری

11ژانویه
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس منصوب شد

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس منصوب شد

علی عسگری از سوی رحمتی رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.