علامه حسن زاده آملی

25سپتامبر
علامه حسن زاده آملی دارفانی راوداع گفت

علامه حسن زاده آملی دارفانی راوداع گفت

علامه حسن زاده آملی متاسفانه ساعاتی پیش دارفانی را وداع گفت.