عرضه سیمان

19سپتامبر
عرضه سیمان در بورس بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد
فاطمی امین:

عرضه سیمان در بورس بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع سیمان در قالب یک برنامه سه ماهه بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد.