عربستان

17دسامبر
عربستان از هرگونه گفتگو با ایران استقبال می کند
فیصل بن فرحان:

عربستان از هرگونه گفتگو با ایران استقبال می کند

«فیصل بن فرحان» ضمن تکذیب دیدار کارشناسان ایرانی و سعودی در اردن، در عین حال بر استقبال از هرگونه گفتگو بین دو طرف تاکید کرد.