طرح معیشتی هنرمندان

12سپتامبر
تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر

تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگوی خبری خود از تصویب طرح معیشتی هنرمندان و پرداخت آن از طریق صندوق هنر خبر داد.