Sunday, 29 May , 2022

طرح آمایش سرزمین

طرح آمایش سرزمین در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می‌شود
رضا فاطمی امین:

طرح آمایش سرزمین در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح آمایش سرزمین برای توسعه و ایجاد اشتغال در تمام شهرستان‌های کشور اجرایی می شود.