صورت‌های مالی شرکت ها

21سپتامبر
ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم
خاندوزی:

ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم

وزیر اقتصاد گفت: ما میراث دار کسری ها و بی انضباطی ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.