صنعت فضایی

26نوامبر
صنعت فضایی برای تعرض دشمنان بازدارندگی ایجاد می‌کند
رئیسی در جلسه شورای عالی فضایی:

صنعت فضایی برای تعرض دشمنان بازدارندگی ایجاد می‌کند

رئیس‌جمهور گفت: صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد می‌کند، وقتی ماهواره‌ای پرتاب می‌شود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور می‌کنند.