صنایع کشتی‌ سازی

08اکتبر
دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد
رئیسی در بازدید از میدان نفتی رشادت:

دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد

رئیس جمهور بر اهمیت بومی‌سازی صنعت کشتی‌ سازی تاکید کرد و گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد.