صنایع خودروسازی کشور

13نوامبر
بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده  است
فاطمی امین:

بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است

وزیر صمت گفت: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.