صلح در افغانستان

10نوامبر
آمریکا در موضوع صلح در افغانستان فریبکارانه رفتار کرد
شمخانی در سومین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای:

آمریکا در موضوع صلح در افغانستان فریبکارانه رفتار کرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا در موضوع صلح در افغانستان فریبکارانه رفتار کرد و با وجود تظاهر به ایجاد صلح در این کشور، هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشت.