Thursday, 19 May , 2022

شیوه نامه های جدید بهداشتی

شیوه نامه های جدید بهداشتی مقابله با کرونا برای حمل‌و‌نقل عمومی
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد؛

شیوه نامه های جدید بهداشتی مقابله با کرونا برای حمل‌و‌نقل عمومی

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسخه سوم و جدید شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا برای حمل‌و‌نقل عمومی برون شهری را منتشر کرد.