شورای عالی مناطق آزاد

23سپتامبر
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شد
با حکم وزیر اقتصاد؛

سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شد

وزیر اقتصاد طی حکمی سعید محمد را به عنوان دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.