Sunday, 26 June , 2022

شورای عالی فضای مجازی

ماموریت به وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات

ماموریت به وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات

شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای فراهم کردن زمینه بهبود کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات ماموریت داد.