Tuesday, 27 September , 2022

شورای عالی اداری

مصوبه مربوط به تعیین وزیران منتخب برای عضویت در شورای عالی اداری ابلاغ شد
با امضای مخبر؛

مصوبه مربوط به تعیین وزیران منتخب برای عضویت در شورای عالی اداری ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین وزیران منتخب برای عضویت در شورای عالی اداری را ابلاغ کرد.