شورای اطلاع رسانی دولت

14نوامبر
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد

علی بهادری جهرمی به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت انتخاب شد.