شهید سلیمانی

05ژانویه
آمریکا امروز با فضاحت کامل در حال فرار از منطقه است
سردار فدوی:

آمریکا امروز با فضاحت کامل در حال فرار از منطقه است

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش آفرینی شهید سلیمانی و محور مقاومت در منطقه خاورمیانه، گفت: آمریکا امروز با فضاحت کامل در حال فرار از منطقه است.