Thursday, 29 September , 2022

شهرام آدم نژاد

۵۰ هزار زائر ایرانی  تا صبح امروز وارد کشور عراق شده اند

۵۰ هزار زائر ایرانی تا صبح امروز وارد کشور عراق شده اند

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون از ظرفیت ۶۰ هزار زائر ایرانی برای اربعین، ۵۰ هزار زائر وارد کشور عراق شده اند.