شرکت پشتیبانی امور دام

13سپتامبر
مخبر مصوبه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی را ابلاغ کرد

مخبر مصوبه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را ابلاغ کرد.