شرکت ملی نفت

27نوامبر
تعامل فدراسیون بدنسازی و شرکت ملی نفت در راستای توسعه ورزش همگانی

تعامل فدراسیون بدنسازی و شرکت ملی نفت در راستای توسعه ورزش همگانی

رئیس امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران در دیدار با مسئول کمیته همگانی فدارسیون بدنسازی بر همکاری با فدراسیون بدنسازی در راستای توسعه ورزش همگانی تاکید کرد.