Saturday, 13 August , 2022

شاه محمود قریشی

روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان رضایت بخش نیست
رئیسی در دیدار وزیر خارجه پاکستان

روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان رضایت بخش نیست

رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه پاکستان گفت: روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان رضایت بخش نیست و جمهوری اسلامی ایران آماده افزایش این روابط است.