Wednesday, 10 August , 2022

شاخص بورس

شاخص بورس امروز 18 مرداد 1401 به یک میلیون و 451 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 18 مرداد 1401 به یک میلیون و 451 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز سه شنبه 18 مرداد ماه 1401اعلام شد که با رشد 3019.55 هزار واحدی به 1,451,942.11 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 12 مرداد 1401/ شاخص به یک میلیون و 437 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 12 مرداد 1401/ شاخص به یک میلیون و 437 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز چهارشنبه 12 مرداد ماه 1401اعلام شد که با رشد 7338.87 هزار واحدی به 1,437,360.49 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 10 مرداد 1401 به یک میلیون و 427 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 10 مرداد 1401 به یک میلیون و 427 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401اعلام شد که با رشد 4112.48 هزار واحدی به 1,427,609.23 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 8 مرداد 1401/ شاخص به یک میلیون و 440 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 8 مرداد 1401/ شاخص به یک میلیون و 440 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز شنبه 8 مرداد 1401اعلام شد که با افت 2803.69 هزار واحدی به 1,440,909.06 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 28 تیر 1401/ شاخص به یک میلیون و 469 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 28 تیر 1401/ شاخص به یک میلیون و 469 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز سه شنبه 28 تیر 1401اعلام شد که با افت 792.46 هزار واحدی به 1,469,039.99 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 26 تیر 1401/ شاخص به یک میلیون و 547 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز 26 تیر 1401/ شاخص به یک میلیون و 547 هزار واحد رسید

شاخص بورس امروز یکشنبه 26 تیر 1401اعلام شد که با افت 10231.60 هزار واحدی به 1,469,819.88 واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس امروز به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس امروز با ۱۸ هزار و ۱۸۵ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد رسید.

شاخص بورس امروز شنبه 28 خرداد 1401 مشخص شد

شاخص بورس امروز شنبه 28 خرداد 1401 مشخص شد

شاخص بورس امروز شنبه 28 خرداد 1401اعلام شد که با افت 16632.00 هزار واحدی به1,547,701.97 واحد رسید.

افت شاخص بورس امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401

افت شاخص بورس امروز چهارشنبه 25 خرداد 1401

شاخص بورس امروز سه شنبه 24 خرداد 1401اعلام شد که با افت 9735.59 هزار واحدی به 1,564,328.92 واحد رسید.

تداوم شاخص بورس امروز 24 خرداد 1401

تداوم شاخص بورس امروز 24 خرداد 1401

شاخص بورس امروز سه شنبه 24 خرداد 1401اعلام شد که با رشد 2619.60 هزار واحدی به 1,574,065.49 واحد رسید.

رشد شاخص بورس امروز دوشنبه 23 خرداد 1401

رشد شاخص بورس امروز دوشنبه 23 خرداد 1401

شاخص بورس امروز دوشنبه 23 خرداد 1401اعلام شد که با رشد 39060.54 هزار واحدی به 1,571,447.52 واحد رسید.

شاخص بورس امروز 11خرداد 1401 مشخص شد

شاخص بورس امروز 11خرداد 1401 مشخص شد

شاخص بورس امروز چهارشنبه 11 خرداد 1401اعلام شد که با رشد 974.99 هزار واحدی به 1,543,685.66 واحد رسید.