سید حسن خمینی

08اکتبر
باید بپذیریم همه ما یک اندازه رأی داریم و حق همگان برابر است
سید حسن خمینی:

باید بپذیریم همه ما یک اندازه رأی داریم و حق همگان برابر است

یادگار امام گفت: بپذیریم همه ما یک اندازه رأی داریم. کسی از دیگری رأی بیشتری، چرب تری یا درشت تری ندارد و حق همگان برابر است.