Thursday, 19 May , 2022

سیدحمید سجادی

اظهارات وزیر ورزش و جوانان در خصوص استفاده از سیستم VAR

اظهارات وزیر ورزش و جوانان در خصوص استفاده از سیستم VAR

وزیر ورزش و جوانان در خصوص استفاده از سیستم VAR توضیحاتی را بیان کرد.